บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด (PQS) ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ในด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังมานานกว่า 21 ปี และธุรกิจค้าพืชไร่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังของบริษัท ตั้งอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร บนทำเลที่ตั้งที่สามารถรับซื้อวัตถุดิบมันสำปะหลังที่สดและคุณภาพที่ดีจากเกษตรกร เพื่อมาทำการแปรรูปเป็นแป้งมันสำปะหลังชั้นคุณภาพพิเศษ รวมถึงผลิตตามคุณภาพเฉพาะที่ลูกค้าต้องการ

วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ คุณภาพระดับโลกจากวัตถุดิบท้องถิ่น• ขับเคลื่อนองค์กรสู่สากล ด้วยระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management, TQM)
• มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
• ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังมีคุณภาพดีขึ้นต้นทุนต่ำลง
• Passion-P
มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ จากท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• Quality-Q
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง

• Specialization-S
ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของพนักงานทุกคน

บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด (PQS)
185 ม.14 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 ประเทศไทย
โทร. 042-643818
แฟกซ์.042-643819
อีเมล :pqstarch@yahoo.com
c_somyot@yahoo.com
asaenkhot@hotmail.com